قبل از طلوع ...

یا لطیف

بودن، کفایت می‌کند برای نوشتن، نه؟